Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en overeenkomsten.

Overeenkomst
Hommersom Media is gevestigd en geregistreerd in Den Haag. Prijzen zijn vanaf en exclusief 21% BTW.
De opdrachten worden bevestigd per e-mail wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via de
website, e-mail of telefoon.

Copyright
De opdrachtgever/klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s,
grafisch materiaal) die aan Hommersom Media worden overhandigd eigendom zijn van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor het gebruik maken van materiaal dat in strijd is met de
wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Hommersom Media is niet aansprakelijk voor
claims of rechterlijke vervolging die zouden voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van
materiaal dat in strijd is met de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant
is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals teksten, foto’s, grafisch materiaal)
op zijn/haar website.

Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor
een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Onderhoudspakket voor een website
Het afgesloten onderhoudspakket, Service Level Agreement (SLA), geldt voor de duur van 1 jaar en
houdt in dat opdrachtgever gedurende 1 jaar onbeperkt wijzigen mag doorvoeren via de e-mail.
Hommersom Media zal deze wijzigingen binnen 48 uur op de site plaatsen. Wijzigingen gelden alleen
voor teksten en afbeeldingen die door u aangeleverd zijn.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Wanneer betaling
van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de
bestanden uitblijft, zal Hommersom Media de website blokkeren en de factuur uit handen geven aan
een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso
en overige kosten aan u worden doorberekend.

Aansprakelijkheid
Hommersom Media is niet aansprakelijk voor:

Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of
tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

Door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Hommersom Media.

Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever
zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan
geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

Hommersom Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst of gevolgschade.